Kerk zijn in Maastricht

“Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb.”

Matteüs 28:19-20

Evangelie vertellen en onderwijzen

In Maastricht willen we samen wervende gemeente van Jezus Christus zijn. Uitgangspunt daarbij zijn de laatste woorden van Jezus Christus die hij sprak vlak voordat hij terugging naar zijn Vader. Hij droeg zijn volgelingen op alle volken tot zijn leerlingen te maken door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en door hen te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat hij hen opgedragen had. Het vertellen van het evangelie en het onderwijzen vanuit de bijbel zijn dus twee belangrijke aandachtsgebieden binnen onze gemeente.

Barmhartigheidswerk

Daarnaast is het belangrijk naar elkaar om te zien en elkaar lief te hebben vanuit de basisgedachte dat we Gods kinderen zijn. Barmhartigheidswerk is dus het derde belangrijke aandachtsgebied van onze gemeente. Als laatste, maar niet als minst belangrijke leert Matteüs 22:37-39 ons ook dat we God lief mogen hebben met heel ons hart, heel onze ziel en met heel ons verstand. Dat dit niet altijd vanzelf gaat, daar worden we allemaal dagelijks mee geconfronteerd.

Christus centraal

Daarom mogen we elkaar hierin bemoedigen en aansporen via onderling pastoraat en zijn in onze gemeente ouderlingen aangesteld om dit te stimuleren en ook zelf pastoraat te verlenen aan gemeenteleden. Dit laatste aandachtsgebied doordrenkt al ons doen en laten binnen onze gemeente. Het stelt onze elke keer weer de vraag: stellen we bij alles wat doen, bij alles wat we bezitten en in de omgang met mensen Jezus Christus centraal als onze Redder en Heer?