Kringen

Wat zijn kringen?

Het gemeenteleven beperkt zich niet tot de zondag. Samen gemeente-zijn ben je ook door-de-week. Om dit praktisch vorm te geven, hebben we in onze gemeente kleine groepen in het leven geroepen, de zogenaamde ‘kringen’, die de bedoeling hebben een plek te zijn waar geloof maar ook mooie en moeilijke dingen gedeeld en opgevangen kunnen worden en waar mensen elkaar kunnen troosten met de Troost die God alleen kan geven. De kringen komen in principe elke twee weken samen, soms ook met een maaltijd.

Omzien naar elkaar en groeien in geloof

In de kringen staat het omzien naar elkaar en het samen groeien in geloof centraal. Zoals dat wordt verwoord in Efeziers 4:15,16

“Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar hem die het hoofd is: Christus. Vanuit dat hoofd krijgt het lichaam samenhang, en wordt het ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. Ieder deel draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam, dat zo zichzelf opbouwt door de liefde.”

Invulling kring

Door regelmatig samen te komen, het delen van je leven, door samen God de eer te geven, door bijbelstudie, gesprek en gebed groeit de vertrouwensband die het mogelijk maakt als gemeenteleden pastoraal (gelovig over alle dingen praten zie o.a Hebreeën 12:14,15) en diaconaal (hulp bieden in praktische zin o.a. 1 Petrus 4:8-11) om elkaar heen kunnen staan.

Ook is de kring een plek waar we van God en van elkaar kunnen leren. In principe bepaalt elke kring zelf wat de invulling van een avond is, alhoewel er soms thema’s door de predikant, kerkenraad of gemeenteleden worden aangedragen.

Coördinatoren

Elke kring heeft een eigen coördinator en ambtsdrager. Deze opzet is gekozen om de pastorale zorg te integreren in de kring.

Een aantal keren per jaar vindt een kringcoördinatorenoverleg plaats. Dit overleg is bedoeld als toerusting en voor het uitwisselen van ervaringen en ideeën. Een van de kerkenraadsleden bezoekt dit overleg eveneens om de lijn naar de leiding van de gemeente kort te houden.